Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2229044

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2016 r.
VII SA/Wa 232/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Zielińska-Śpiewak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia R. G. i M. G. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ze skargi R. G. i M. G. na decyzję M. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) grudnia 2015 r., nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia: odrzucić zażalenie R. G.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 21 stycznia 2016 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła, złożona za pośrednictwem organu skarga R. G. i M. G. na decyzję M. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) grudnia 2015 r., nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki. W skardze zawarty został wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

W dniu 30 kwietnia 2016 r. R. G. i M. G. złożyli zażalenie na powyższe postanowienie z dnia 19 kwietnia 2016 r. Przy czym jak wynika z akt sprawy, przedmiotowe postanowienie wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia środka odwoławczego, doręczono R. G. w trybie art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - zwanej dalej p.p.s.a.), w dniu 6 maja 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl przepisu art. 194 § 1 pkt 2 p.p.s.a. zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia, których przedmiotem jest wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, o których mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a. I co ważne, zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia (art. 194 § 2 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie, postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2016 r. wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia środka odwoławczego, doręczono skarżącej R. G., stosownie do art. 73 p.p.s.a., w trybie doręczenia zastępczego (dwukrotne awizo) w dniu 6 maja 2016 r. Zgodnie z art. 73 § 4 p.p.s.a., doręczenie pisma, którego nie można było dostarczyć w sposób określony w art. 65-72 p.p.s.a., uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia czternastodniowego okresu na jaki pismo zostało złożone w placówce pocztowej lub urzędzie gminy. Oznacza to jednocześnie, iż określony w art. 194 § 2 p.p.s.a. termin rozpoczął się z dniem doręczenia zastępczego. Tymczasem, skarżąca złożyła zażalenie od przedmiotowego postanowienia w dniu 30 kwietnia 2016 r. Zestawienie powyższych dat nie pozostawia wątpliwości, iż zażalenie zostało złożone przedwcześnie.

Stosownie do artykułu 194 § 2 p.p.s.a. zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia. Zaskarżenie postanowienia przed jego doręczeniem uznać należy za niedopuszczalne, działanie takie zaburza bowiem ustalony porządek prawny, w którym środki zaskarżenia wnosi się po otrzymaniu orzeczeń będących przedmiotem zaskarżenia. Działanie to nie musi mieć jednak negatywnych skutków dla strony, o ile już po doręczeniu orzeczenia strona wniesie środek zaskarżenia zgodnie z przepisami (postanowienie NSA z dnia 3 września 2013 r., sygn. akt I FZ 369/13 - dostępne w internetowej Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych pod adresem orzeczenia.nsa.gov.pl).

Wobec powyższego, w ocenie sądu zażalenie wniesione przed terminem uregulowanym w art. 194 § 2 p.p.s.a. należy ocenić jako przedwczesne. W konsekwencji należy orzec o odrzucenia tego środka odwoławczego stosownie do art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.