Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2598233

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 listopada 2017 r.
VII SA/Wa 2315/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Gierak-Podsiadły (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. W. na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia (...) sierpnia 2017 r., znak: (...) w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 14 września 2017 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) skarżący - K. W. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia (...) sierpnia 2017 r., znak: (...) w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego.

Z akt sprawy wynika, że zaskarżona decyzja z dnia (...) sierpnia 2017 r. została doręczona stronie skarżącej w dniu 14 sierpnia 2017 r. Decyzja ta zawierała prawidłowe pouczenie, że stronie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369), zwana dalej p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a.

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sprawy wynika, że zaskarżona decyzja z dnia (...) sierpnia 2017 r. została doręczona skarżącemu w dniu 14 sierpnia 2017 r., zatem termin trzydziestodniowy do wniesienia skargi upłynął w dniu 13 września 2017 r. (środa). Skarżący nadał natomiast skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w placówce pocztowej w dniu 14 września 2017 r., a zatem z jednodniowym przekroczeniem ustawowego terminu do jej wniesienia. Ponieważ strona skarżąca uchybiła terminowi do wniesienia skargi, skargę należało odrzucić (por. postanowienia: Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2013 r. sygn. akt II FSK 1239/13 oraz z dnia 15 marca 213 r. sygn. akt I OSK 390/13, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 maja 2014 r. sygn. akt VIII SA/Wa 459/14, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 września 2013 r. sygn. akt II SA/Wa 1664/13, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych).

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.