VII SA/Wa 23/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2599361

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 września 2017 r. VII SA/Wa 23/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Włodzimierz Kowalczyk (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 września 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku G. w K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 września 2016 r. sygn. akt VII SA/Wa 23/16 w sprawie ze skarg G. w K. i M. S. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (...) października 2015 r. znak: (...) w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej postanawia: odrzucić wniosek G. w K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 września 2016 r. sygn. akt VII SA/Wa 23/16.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 22 września 2016 r. sygn. akt VII SA/Wa 23/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi G. w K. (zwane dalej Stowarzyszeniem), i M.S. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (...) października 2015 r. znak: (...) w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Odpis powyższego wyroku skarżące Stowarzyszenie odebrało w dniu 16 listopada 2016 r.

W dniu 16 listopada 2016 r. skarżące Stowarzyszenie złożyło wniosek o przyznanie prawa pomocy.

Postanowieniem z dnia 28 grudnia 2016 r. starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie odmówił skarżącemu Stowarzyszeniu przyznania prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu sprzeciwu skarżącego Stowarzyszenia, postanowieniem z dnia 28 marca 2017 r. utrzymał w mocy postanowienie z dnia 28 grudnia 2016 r. Odpis ww. postanowienia skarżące Stowarzyszenie odebrało w dniu 5 maja 2017 r. (karta 351 akt sądowych).

Następie w dniu 2 czerwca 2017 r. (data stempla pocztowego) skarżące Stowarzyszenie, reprezentowane przez profesjonalnego pełnomocnika, złożyło skargę kasacyjną od wyroku Sądu z dnia 22 września 2016 r. (karta 352).

Pismem z dnia 9 czerwca 2017 r. skarżące Stowarzyszenie wniosło o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej, gdyby termin został naruszony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369), dalej: p.p.s.a., sąd może na wniosek przywrócić termin, jeżeli strona bez własnej winy nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 1 i § 4 p.p.s.a.). Z kolei w świetle art. 88 p.p.s.a. spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

Wyjaśnić należy, że na podstawie art. 177 § 1 p.p.s.a., skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Zgodnie z art. 177 § 3 p.p.s.a., (w brzmieniu obowiązującym od dnia 15 sierpnia 2015 r. i znajdującymi zastosowanie w niniejszej sprawie), w razie ustanowienia w ramach prawa pomocy adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego po wydaniu orzeczenia, na wniosek złożony przez stronę, której doręcza się odpis orzeczenia z uzasadnieniem sporządzonym z urzędu, albo przez stronę, która zgłosiła wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, termin do wniesienia skargi kasacyjnej biegnie od dnia zawiadomienia pełnomocnika o jego wyznaczeniu, jednak nie wcześniej niż od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Stosownie do art. 177 § 6 p.p.s.a., w przypadku odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego na wniosek, o którym mowa w § 3, bieg terminu do wniesienia skargi kasacyjnej nie może rozpocząć się wcześniej niż od dnia doręczenia stronie postanowienia, a jeżeli strona wniesie środek zaskarżenia na to postanowienie - wcześniej niż od dnia doręczenia postanowienia kończącego postępowanie w tym przedmiocie.

Uwzględniając powyższe należy wskazać, że skarżącemu Stowarzyszeniu w dniu 5 maja 2017 r. został doręczony odpis postanowienia z dnia 28 marca 2017 r. utrzymujące w mocy postanowienie z dnia 28 grudnia 2016 r. odmawiające Stowarzyszeniu przyznania prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata (karta 351 akt sądowych). Zatem, w myśl powołanego art. 177 § 6 p.p.s.a., 30-dniowy termin do wniesienia skargi kasacyjnej biegnie od dnia doręczenia postanowienia kończącego postępowanie w tym przedmiocie, tj. od dnia 5 maja 2017 r. Skargę kasacyjną pełnomocnik Stowarzyszenia złożył w dniu 2 czerwca 2017 r. (data stempla pocztowego), a więc w terminie otwartym do wniesienia skargi kasacyjnej.

W niniejszej sprawie nie doszło zatem do uchybienia terminu przez skarżące Stowarzyszenie, więc nie jest możliwe żądanie przywrócenia takiego terminu. Wniosek o przywrócenie terminu, o którym stanowi art. 87 § 1 p.p.s.a., może bowiem być aktualny dopiero wówczas, gdy termin do dokonania czynności procesowej faktycznie upłynął przed jej dopełnieniem. Wobec powyższego za niedopuszczalny należy uznać wniosek, gdy brak jest ustawowych warunków jego dopuszczalności (art. 88 p.p.s.a.), a więc np. gdy czynność strony została dokonana w terminie (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 czerwca 2012 r. sygn. akt II GZ 222/12, dostępne w Internecie: http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Wobec powyższego Sąd odrzucił, jako niedopuszczalny, wniosek skarżącego Stowarzyszenia o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Sądu z dnia 22 września 2016 r. sygn. akt VII SA/Wa 23/16.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 88 p.p.s.a., postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.