Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2892918

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2011 r.
VII SA/Wa 2293/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Machlejd.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. J. na decyzję Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Oddział w N. z dnia (...) znak: (...) przedmiocie: odmowy zmiany decyzji ostatecznej o odmowie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy postanawia: oddalić wniosek Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o połączenie spraw: o sygn. akt VII SA/Wa 2067/10 oraz o sygn. akt VII SAB/Wa 134/10 ze sprawą VII SA/Wa 2293/10.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.