Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1925369

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 listopada 2012 r.
VII SA/Wa 2274/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Włodzimierz Kowalczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K., R. K. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) sierpnia 2012 r., znak: (...) w przedmiocie: odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. K. i R. K., reprezentowani przez pełnomocnika wnieśli skargę na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) sierpnia 2012 r., znak: (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącej Wydziału VII z dnia 1 października 2012 r. skarżący zostali wezwani solidarnie do uiszczenia wpisu sądowego w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu przesłano pełnomocnikowi na adres wskazany w skardze. Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu został doręczony K. G.- pracownikowi pełnomocnika w dniu 8 października 2012 r. Zatem termin do uiszczenia wpisu sądowego upłynął w dniu 15 października 2012 r.

Jak wynika z dokumentacji księgowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczącej opłat sądowych, do dnia 26 października 2012 r. skarżący nie uiścili należnego wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest między innymi skarga. Jeśli należny wpis nie został uiszczony, wzywa się wnoszącego skargę do jego uiszczenia.

W myśl natomiast art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Należy zauważyć, że w rozpoznawanej sprawie, w piśmie skierowanym do pełnomocnika skarżących, w sposób prawidłowy zostało zawarte wezwanie do uiszczenia należnego wpisu. Jak już wspomniano wezwanie do dokonania tej czynności, zawierające pouczenie o skutkach jej niewykonania, doręczono 8 października 2012 r. Termin siedmiodniowy do uiszczenia wpisu upłynął z dniem 15 października 2012 r. Żadne ze skarżących w wyznaczonym terminie nie uiściło należnego wpisu.

Uwzględniając powyższy stan faktyczny i prawny Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w oparciu o art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.