Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1925367

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 września 2012 r.
VII SA/Wa 2269/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosława Pindelska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 12 września 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy VII SA/Wa 2269/11 ze skargi H. K. i Z. K. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) lipca 2011 r. znak: (...) w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego postanawia: przyznać ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata A. C. kwotę 120 zł oraz kwotę 27,60 zł stanowiącą 23% podatku VAT z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, łącznie kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem i sześćdziesiąt groszy).

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 29 listopada 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał skarżącym H. K. i Z. K. prawo pomocy poprzez przyznanie adwokata z urzędu. Okręgowa Rada Adwokacka w (...) na pełnomocnika wyznaczyła adwokata A. C.

W dniu 17 sierpnia br. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynął wniosek pełnomocnika o zasądzenie nieopłaconej pomocy prawnej w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w niniejszej sprawie.

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348) za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej przysługuje 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1. Stawka minimalna w tego typu sprawach wynosi zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 lit.c) - 240 zł.

Z tych względów Sąd przyznał w niniejszej sprawie 120 zł z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz kwotę 27,60 zł stanowiącą 23% podatku VAT - łącznie kwotę 147,60 zł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.