VII SA/Wa 2268/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3043598

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2019 r. VII SA/Wa 2268/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Włodzimierz Kowalczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lipca 2019 r. znak (...) w przedmiocie stwierdzenia wniesienia odwołania z uchybieniem terminu postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z (...) września 2019 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) T. K. (dalej: "skarżący") wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (dalej także jako: "Sąd") skargę na powołaną wyżej postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z (...) lipca 2019 r. Powyższe rozstrzygnięcie zostało doręczone skarżącemu (...) lipca 2019 r. Zawierało prawidłowe pouczenie o trybie i terminie do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, której termin upływał z dniem (...) sierpnia 2019 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.; dalej "uppsa"), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Przepis art. 58 § 1 pkt 2 uppsa stanowi, że sąd jest zobligowany odrzucić skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W myśl art. 83 § 3 uppsa oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy zauważyć należy, że skarga do Sądu została nadana w urzędzie pocztowym (...) września 2019 r. (zgodnie z datą stempla pocztowego na kopercie, k. 5 akt sądowych), zatem z uchybieniem terminu, o którym mowa w art. 53 § 1 uppsa, który upłynął z dniem (...) sierpnia 2019 r.

Mając na względzie opisane wyżej okoliczności, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 w związku z art. 53 § 1 uppsa, Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.