Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1925366

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2012 r.
VII SA/Wa 2268/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Zielińska-Śpiewak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. L. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie: stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 27 września 2012 r. (data stempla biura podawczego) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga B.L. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) Nr (...).

Zarządzeniem z dnia 28 września 2012 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na ww. postanowienie w kwocie 100,00 złotych w terminie 7 dni, od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi zostało doręczone skarżącemu w dniu 24 października 2012 r., a zatem termin do dokonania powyższej czynności upłynął w dniu 31 października 2012 r.

Po sprawdzeniu w dokumentach księgowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczących opłat sądowych ustalono, że nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy do dnia 3 grudnia 2012 r.

Stosownie zaś do treści art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) Sąd odrzuca skargę, gdy pomimo wezwania nie został uiszczony wpis sądowy od skargi.

Z powyższych względów, na podstawie art. 220 § 3 ww. ustawy, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.