Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1938841

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
VII SA/Wa 2255/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Cieśla.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.B. i T. B. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2009 r., Znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

W skardze z dnia 10 listopada 2009 r. J.B. i T. B. wnieśli o wstrzymanie wykonania decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2009 r., Znak: (...), oraz utrzymanej nią w mocy decyzję Wojewody (...) z dnia (...) lipca 2009 r., stwierdzającej nieważność decyzji Naczelnika Miasta (...) z dnia (...) marca 1985 r., zatwierdzającej plan realizacyjny i udzielającej T. B. pozwolenia na budowę budynku mieszkalno-usługowego na działce nr (...) obręb (...) przy ul. (...) w L. (obecnie ul. (...)).

W uzasadnieniu swojego wniosku skarżący wskazali, że wykonanie decyzji związane jest z niebezpieczeństwem wyrządzenia znacznej szkody i spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Skarżący podnieśli, iż inwestycję prowadzili w przekonaniu o jej legalności a ewentualny nakaz rozbiórki i ewentualne późniejsze uchylenie zaskarżonej decyzji przez Sąd może doprowadzić do znacznej szkody i skutków trudnych do odwrócenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu lub czynności, jeśli w wyniku ich wykonania zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Oznacza to, że chodzi o taką szkodę (majątkową, a także niemajątkową), która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego.

Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji do czasu rozpoznania skargi przez Sąd nie zasługuje na uwzględnienie. Sąd wydając orzeczenie w omawianym przedmiocie opiera swoje rozstrzygnięcie zarówno o ocenę wniosku skarżącego, jak i materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy, w aspekcie wystąpienia bądź też niewystąpienia przesłanek wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu, to jest niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

W niniejszej sprawie podnieść należy, iż wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności może dotyczyć jedynie takich decyzji, które mogą być wykonane i które takiego wykonania wymagają (por. T. Woś, Postępowanie sądowoadministracyjne.... s. 146; Z. Kmieciak, glosa do postanowienia NSA z dnia 23 stycznia 1997 r., SA/Rz 1382/96, OSP 1998, z. 3, poz. 54, t. 1). Przez pojęcie wykonania aktu administracyjnego należy rozumieć spowodowanie w sposób dobrowolny lub doprowadzenie w trybie egzekucji do takiego stanu rzeczy, który jest zgodny z rozstrzygnięciem zawartym w danym akcie. Nie każdy akt administracyjny kwalifikuje się do tak rozumianego wykonania, a co za tym idzie nie każdy wymaga wykonania. Nie kwalifikują się do wykonania te spośród aktów prawnych, które dla sprowadzenia stanu prawnego lub faktycznego w nim określonego nie wymagają czynności podmiotów uprawnionych. W rzeczywistości więc problem wykonania aktu administracji dotyczy aktów zobowiązujących, ustalających dla ich adresatów nakazy powinnego zachowania lub zakazy określonego zachowania, aktów, na podstawie których określony podmiot uzyskuje równocześnie uprawnienie i mocą którego zostają na niego nałożone obowiązki, (por. P. Tarno: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - komentarz, LexisNexis. W-wa 2005, str. 295).

Istotą zaskarżonej w niniejszym postępowaniu decyzji jest ustalenie, czy będąca przedmiotem jej oceny inna decyzja narusza porządek w stopniu kwalifikowanym czy też nie. W konsekwencji decyzja ta niewątpliwie nie ma charakteru decyzji wymagającej wykonania.

W świetle powołanego wyżej przepisu prawa i wniosku skarżących, Sąd uznał, iż w niniejszej sprawie nie zachodzą okoliczności uzasadniające wstrzymanie wykonania decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2009 r.

Mając na uwadze powyższe rozważania na podstawie art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.