Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1925364

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 października 2012 r.
VII SA/Wa 2253/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Augustyniak-Pęczkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 23 października 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. C. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie VII SA/Wa 1168/12 postanawia: odrzucić skargę o wznowienie postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 22 września 2012 r. (nadanym w urzędzie pocztowym w tym samym dniu) J. C. wniósł skargę o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2012 r. sygn. akt VII SA/Wa 1168/12, odrzucającym skargę J. C. na działanie Prezesa Rady Ministrów.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 270 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270) w przypadkach przewidzianych w dziale VII ustawy można żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem.

Podkreślić należy, że brzmienie cytowanego art. 270 ustawy oznacza, iż orzeczenie kończące postępowanie sądowe, którego wznowienia domaga się strona, powinno być prawomocne w dniu złożenia skargi o wznowienie. W niniejszej sprawie taka sytuacja nie miała jednak miejsca.

W sprawie sygn. akt VII SA/Wa 1168/12, której wznowienia domaga się skarżący, postanowieniem z dnia 6 czerwca 2012 r. Sąd odrzucił skargę J. C. na działanie Prezesa Rady Ministrów. Pismem z dnia 19 czerwca 2012 r. skarżący wniósł "o stwierdzenie nieważności postępowania wobec zaocznego fałszywego postanowienia". Pismem z dnia 26 lipca 2012 r. wezwano J. C. do sprecyzowania, czy pismo to stanowi skargę kasacyjną od ww. postanowienia, z jednoczesnym wskazaniem, że w przypadku nieudzielenia odpowiedzi pismo z dnia 19 czerwca 2012 r. zostanie potraktowane jako skarga kasacyjna. Skarżący nie udzielił żadnej odpowiedzi na to wezwanie, wobec czego ww. pismo z 19 czerwca 2012 r. zostało potraktowane jako skarga kasacyjna. Postanowieniem z 25 września 2012 r. skarga kasacyjna została odrzucona.

W takiej sytuacji stwierdzić należy, iż w dniu złożenia skargi o wznowienie postępowania w sprawie VII SA/Wa 1168/12 (a więc w dniu 22 września 2012 r.) postanowienie z dnia 6 czerwca 2012 r. nie było prawomocne.

Tym samym skarga o wznowienie postępowania jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu.

W związku z powyższym Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w związku z art. 276 i art. 270 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.