Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1925361

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 października 2012 r.
VII SA/Wa 2226/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Więch-Baranowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 października 2012 r. na posiedzeniu sprawy ze skargi A. K. na uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia (...) lipca 2012 r., Nr (...) w przedmiocie: odmowy uchylenia uchwały postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z dyspozycją art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270), dalej p.p.s.a., skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Termin jest zachowany wówczas, gdy przed jego upływem, czyli najpóźniej w ostatnim dniu terminu skarga zostanie wniesiona bezpośrednio na tzw. biuro podawcze organu. To samo dotyczy nadania skargi w polskim urzędzie pocztowym, które jest równoznaczne z wniesieniem jej do sądu (art. 83 § 3 p.p.s.a.). W takim przypadku pismo powinno zostać nadane najpóźniej do godziny 24.00 ostatniego dnia terminu.

Termin do wniesienia skargi jest terminem, którego skrócenie lub przedłużenie jest niedopuszczalne. Upływ tego terminu sąd zobowiązany jest uwzględniać z urzędu, w ramach badania spełnienia wymogów formalnych skargi.

W niniejszej sprawie zaskarżona uchwała została doręczona A. K. w dniu 14 lipca 2012 r., wobec tego trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi do Sądu upłynął w dniu 13 sierpnia 2012 r. (poniedziałek). Natomiast skarga została nadana za pośrednictwem poczty w dniu 14 sierpnia 2012 r. a więc z uchybieniem terminu do jej wniesienia.

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. sąd administracyjny odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Mając na uwadze powyższe, Sąd postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.