Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1925360

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 września 2012 r.
VII SA/Wa 2223/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Wilczewska-Rzepecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 września 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi D. S., D. S. oraz R. S. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2003 r. nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki ogrodzenia postanawia: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adw. A. M. kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) oraz kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy) stanowiącą 23% podatku VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz kwotę 7,65 zł (siedem złotych i sześćdziesiąt pięć groszy), stanowiącą zwrot wydatków, łącznie kwotę 302,85 zł (trzysta dwa złote i osiemdziesiąt pięć groszy).

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2007 r. przyznano D. S. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Pismem z dnia 3 lipca 2007 r. Okręgowa Rada Adwokacka w (...) poinformowała Sąd o wyznaczeniu dla D. S. pełnomocnika z urzędu w osobie adw. A. M.

W dniu 27 czerwca 2012 r. wpłynął do Sądu wniosek pełnomocnika o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu za postępowanie sądowo-administracyjne przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, oraz o zwrot wydatków, zgodnie z załączonym zestawieniem, w wysokości 7,65 zł, poniesionych w związku z wysyłką pism procesowych.

Pełnomocnik wskazała, iż w ramach udzielonej pomocy prawnej podjęła następujące czynności:

1)

w dniu 16 czerwca 2010 r., sporządziła oraz wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 stycznia 2009 r., sygnatura akt II OSK 1781/01,

2)

w dniu 13 grudnia 2011 r., stawiła się do Naczelnego Sądu Administracyjnego na rozprawę jednak w skutek błędnego wskazania przez Sekretariat Naczelnego Sądu Administracyjnego numeru sali, rozprawa odbyła się bez jej udziału jako pełnomocnika oraz bez udział samej skarżącej,

3)

w dniu 6 marca 2012 r. sporządziła oraz złożyła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2011 r., sygnatura akt II OSK 1337/10, wydanym na skutek skargi o wznowienie postępowania. Następnie w dniu 14 czerwca 2012 r. reprezentowała skarżącą D. S. na rozprawie w postępowaniu z ww. skargi.

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270, zwana dalej p.p.s.a.), wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Stosownie do art. 276 p.p.s.a. do postępowania ze skargi o wznowienie postępowania stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji (...).

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.), stawka minimalna wynosi w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji w tego typu sprawach 240 zł.

Mając na względzie ww. okoliczności, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w związku z § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, przyznał adw. A. M. kwotę wskazaną w sentencji postanowienia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, jak również zwrot poniesionych, udokumentowanych wydatków.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.