Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2139073

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 października 2016 r.
VII SA/Wa 2219/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Maciej Majewski po rozpoznaniu w dniu 7 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. P. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi A. P. na postanowienie Ministra Finansów z dnia (...) lipca 2016 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia opłaty legalizacyjnej postanawia: przyznać A. P. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz poprzez ustanowienie adwokata z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

A. P. do skargi na postanowienie Ministra Finansów z dnia (...) lipca 2016 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia opłaty legalizacyjnej dołączył wypełniony formularz PPF, wnosząc o zwolnienie od kosztów sądowych ustanowienie adwokata.

W złożonym formularzu wnioskodawca oświadczył, że ma 73 lata, prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe i utrzymuje się z emerytury w wysokości 1 170 zł netto miesięcznie. Skarżący nie wykazał innego majątku oprócz współwłasności w 1/3 części działki w Szczukowicach. Z akt administracyjnych sprawy wynika, że na ww. działce znajduje się dom wielkości 48 m2. Wnioskodawca spłaca kredyt (25 000 zł.) zaciągnięty na nadbudowę domu w miesięcznych ratach po 250 zł, ponadto wydaje około 300 zł miesięcznie na zakup leków, około 300 zł, na żywność, i około 400 zł na opał wodę i prąd.

Uzasadnienie prawne

W sprawie zważono, co następuje.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie całkowitym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Zasadą jest, że każdy wnoszący sprawę do Sądu zobowiązany jest ponosić koszty sądowe, a tylko faktyczny brak możliwości finansowych może skutkować zwolnieniem od ich ponoszenia. Należy więc zaznaczyć, że chodzi o taką sytuację finansową, która obiektywnie nie daje możliwości zgromadzenia odpowiednich środków na poniesienie kosztów sądowych. Przyznanie prawa pomocy nastąpić może w przypadku wykazania, że wnioskujący nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek lub pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku w utrzymaniu koniecznym własnym i swojej rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym.

Biorąc pod uwagę przedstawioną powyżej sytuację majątkową skarżącego, zwłaszcza dochód wystarczający jedynie na zaspokojenie jego bieżących potrzeb życiowych, w tym zakup leków, zadłużenie, brak majątku poza współwłasnością domu uznano, że nie jest on w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a zatem jego wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym zasługuje na uwzględnienie.

W związku z powyższym orzeczono, jak w sentencji postanowienia, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.