Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2905663

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 grudnia 2011 r.
VII SA/Wa 2190/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosława Kowalska (spr.).

Sędziowie WSA: Małgorzata Miron, Bożena Więch-Baranowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 grudnia 2011 r. sprawy ze skargi Zrzeszenia (...) w P. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) sierpnia 2011 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.