Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2851547

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 lipca 2014 r.
VII SA/Wa 217/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Groński.

Sędziowie WSA: Tadeusz Nowak (spr.), Izabela Ostrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lipca 2014 r. sprawy ze skargi B. K. i P. K. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) grudnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.