Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001841

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 października 2018 r.
VII SA/Wa 215/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mariola Kowalska (spr.).

Sędziowie WSA: Monika Kramek Krystyna Tomaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października 2018 r. sprawy ze skargi B. C. i F. C. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) grudnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.