Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2890330

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 listopada 2012 r.
VII SA/Wa 2138/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Miron.

Sędziowie WSA: Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.), Krystyna Tomaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 listopada 2012 r. sprawy ze skargi Gminy R. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody (...) z dnia (...) lipca 2011 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy R. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w R. oraz nadania jej statutu skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.