Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2598483

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 listopada 2017 r.
VII SA/Wa 2131/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Wilczewska-Rzepecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej M. G. w sprawie ze skargi M. G. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) lipca 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 19 lipca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę M. G. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) lipca 2016 r., nr (...).

Odpis ww. wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi z urzędu skarżącego r.pr. K. S. w dniu 11 września 2017 r.

Pismem z dnia 9 października 2017 r. pełnomocnik skarżącego złożył opinię o braku podstaw do złożenia skargi kasacyjnej od ww. wyroku.

Odpis opinii o braku podstaw do złożenia skargi kasacyjnej został doręczony skarżącemu w dniu 30 października 2017 r. wraz z pouczeniem, o przysługującej skardze kasacyjnej i wymogu jej sporządzenia przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym.

W dniu 10 listopada 2017 r. (data nadania w UP) wpłynęła do Sądu skarga kasacyjna sporządzona przez M. G. osobiście.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369) skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego.

Wymóg ten ma na celu zapewnienie skardze kasacyjnej odpowiedniego poziomu merytorycznego i formalnego. Od profesjonalnego pełnomocnika można bowiem oczekiwać znajomości przepisów procedury obowiązującej w postępowaniu sądowym (por. wyrok NSA z dnia 12 października 2004 r., GSK 750/04, niepubl.). Przymus związany jest z wysokimi wymaganiami formalnymi stawianymi skardze kasacyjnej, których niezachowanie grozi jej odrzuceniem.

Zgodnie z art. 178 ww. ustawy wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Wniesienie skargi kasacyjnej osobiście jest niedopuszczalne.

Mając powyższe na względzie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 178 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.