Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1994242

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 października 2015 r.
VII SA/Wa 2120/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Tomaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. T. na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) lipca 2015 r., nr: (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 4 września 2015 r.r. (data stempla urzędu pocztowego) M. T. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Wojewody (...) nr (...) z dnia (...) lipca 2015 r.

Skarżąca nie była stroną postępowania administracyjnego, w związku z czym należy przyjąć, że może ona wnieść skargę w terminie określonym przez art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej: p.p.s.a.), tj. w terminie 30 dni, liczonym od daty doręczenia decyzji innej stronie postępowania administracyjnego (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 stycznia 1998 r., sygn. akt I SA 413/97).

W niniejszej sprawie decyzję organu drugiej instancji doręczono jedynej stronie postępowania (inwestorowi) w dniu 3 sierpnia 2015 r., zatem termin do wniesienia skargi upływał z dniem 2 września 2015 r. Skarżąca zaś nadała skargę w dniu 4 września 2015 r.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Art. 58 § 3 p.p.s.a. stanowi, iż sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Z tych też przyczyn Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.