Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1549123

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 listopada 2013 r.
VII SA/Wa 2089/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Ewa Kowalska-Hupko (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi T.K. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) czerwca 2013 r. nr (...) w przedmiocie odstąpienia od nałożenia obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowlanych postanawia: przyznać skarżącej T. K. prawo pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

T. K. w skardze wniesionej na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z (...) czerwca 2013 r. zawarła wniosek o przyznanie prawa pomocy. Z treści złożonego na urzędowym formularzu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata wynika, iż skarżąca prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, posiada udział (1/2) we współwłasności zabudowanej nieruchomości. T. K. utrzymuje się z emerytury w wysokości 567 zł netto miesięcznie.

W tym stanie rzeczy stwierdzono, co następuje:

Stosownie do art. 245 i art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) prawo pomocy może być przyznane osobie fizycznej w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego (...) wówczas, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Biorąc pod uwagę sytuację finansową skarżącej przedstawioną w złożonym wniosku uznano, iż uzasadnione jest przyznanie T. K. prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, nie jest ona bowiem w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania z uzyskiwanych dochodów.

W związku z powyższym orzeczono, jak w sentencji postanowienia, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.