Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1931124

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 r.
VII SA/Wa 2023/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Wilczewska-Rzepecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. M. i A. P. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) sierpnia 2009 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia odrzucić skargę A. P.

Uzasadnienie faktyczne

Pismami z dnia 13 listopada 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wezwał skarżących A. P. i S. M. do uiszczenia wpisu w kwocie 500 (pięćset) zł w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. W odpowiedzi na powyższe pisma skarżący nadesłali wnioski o przyznanie prawa pomocy. Postanowieniem z dnia 30 grudnia 2009 r. referendarz sądowy przyznał S. M. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego. Natomiast Postanowieniem z dnia 4 lutego 2010 r. referendarz sądowy odmówił przyznania A. P. prawa pomocy w zakresie częściowym. Postanowienie to stało się prawomocne.

W związku z powyższym w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału VII z dnia 12 kwietnia 2010 r., Sekretariat Wydziału VII wezwał A. P. do wykonania zarządzenia Przewodniczącego Wydziału VII z dnia 9 listopada 2009 r., poprzez uiszczenie wpisu sądowego, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Ze znajdującego się w aktach sprawy zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, iż przedmiotowe wezwania zostało doręczone A. P. w dniu 27 kwietnia 2010 r. Natomiast ze znajdującej się w aktach sądowych notatki służbowej, wynika, iż do dnia 14 czerwca 2010 r., nie uiszczono żadnej kwoty tytułem wpisu od niniejszej skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze. zm.) Sąd odrzuca skargę, gdy pomimo wezwania nie został uiszczony wpis sądowy.

W przedmiotowej sprawie skarżący - A. P. otrzymał ww. wezwanie do wykonania zarządzenia zobowiązującego do uiszczenia wpisu w dniu 27 kwietnia 2010 r., a zatem wyznaczony siedmiodniowy termin upłynął z dniem 4 maja 2010 r. W tym czasie skarżący nie dopełnił czynności nakazanej przez Sąd.

Wobec powyższego, z uwagi na dyspozycję art. 220 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.