Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1975452

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 września 2015 r.
VII SA/Wa 2007/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mariola Kowalska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 3 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym zażaleń N. S., A. S., M. M., M. S., K. W., A. P., J. P., E. N., A. R., K. W., J. J. i A. J. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2014 r., sygn. akt VII SA/Wa 2007/14 w sprawie ze skargi N. S., K. S., K. D., J. J., A. J., R. C., T. L., A. P. i J.P. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) maja 2014 r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia:

1)

umorzyć postępowanie zażaleniowe;

2)

zwrócić N. S. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 100 (słownie: sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego od zażalenia;

3)

zwrócić A. P. i J. P. solidarnie ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 100 (słownie: sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego od zażalenia;

4)

zwrócić J. J. i A. J. solidarnie ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 100 (słownie: sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego od zażalenia.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 17 grudnia 2014 r., sygn. akt VII SA/Wa 2007/14, odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji Wojewody (...) z dnia (...) maja 2014 r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Na powyższe postanowienie zażalenia wnieśli: N. S., A. S., M. M., M. S., K. W., A. P., J. P., E. N., A. R., K. W., J. J. i A. J.

Wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2015 r., sygn. akt VII SA/Wa 2007/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi N. S., K. S., K. D., J. J., A. J., R. C., T. L., A. P. i J. P. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) maja 2014 r. nr (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Jak stanowi art. 195 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej jako: p.p.s.a., jeżeli postępowanie zażaleniowe stało się bezprzedmiotowe przed przedstawieniem zażalenia Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, wojewódzki sąd administracyjny na posiedzeniu niejawnym umarza to postępowanie. Na postanowienie przysługuje zażalenie. Powyższy przepis został dodany do ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi na mocy art. 1 pkt 58 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 658) zmieniającej ww. ustawę z dniem 15 sierpnia 2015 r.

W niniejszej sprawie zaistniała sytuacja, o której mowa w art. 195 § 3 p.p.s.a., uzasadniająca umorzenie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postępowania zażaleniowego.

W pierwszej kolejności przypomnieć należy, że podmiotem legitymowanym do wniesienia zażalenia jest strona (art. 32 i art. 33 § 1 p.p.s.a.), a także prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka (art. 8 p.p.s.a.). Osoba, której sąd nie dopuścił do udziału w postępowaniu (art. 33 § 2 p.p.s.a.), może wnieść zażalenie wyłącznie na postanowienie o odmowie dopuszczenia jej do udziału w sprawie.

Wnoszący zażalenie: A. S., M. M., M. S., K. W., E. N., A. R. i K. W., - po wniesieniu zażalenia na postanowienie z dnia 17 grudnia 2014 r., zarządzeniem z dnia 13 lutego 2015 r. zostali pominięci jako uczestnicy postępowania. Sąd ustalił, że osoby pominięte jako uczestnicy postępowania są właścicielami wyodrębnionych lokali w budynkach przy ul. (...) (...) i (...) w W. oraz współwłaścicielami nieruchomości wspólnej ww. budynków. W ocenie Sądu, przymiot strony w niniejszym postępowaniu przysługuje spółdzielniom mieszkaniowym, które sprawują zarząd nieruchomością wspólną dla nieruchomości przy ul. (...) (...) i (...) (...) w W. na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm.) i tego względu są uprawnione do reprezentowania wszystkich właścicieli lokali stanowiących odrębny przedmiot własności.

Wobec faktu, że po wniesieniu zażalenia A. S., M. M., M. S., K. W., E. N., A. R. i K. W. utracili przymiot strony w niniejszym postępowaniu sądowym, a tym samym i prawo popierania zażalenia, postępowanie zażaleniowe dotyczące ich zażaleń stało się bezprzedmiotowe w świetle art. 161 § 1 pkt 3 w związku z art. 195 § 3 i art. 197 § 2 p.p.s.a.

Z kolei postępowanie zażaleniowe dotyczące pozostałych zażaleń stało się bezprzedmiotowe z innej przyczyny.

Pełnomocnik skarżących w trakcie rozprawy w dniu 17 kwietnia 2015 r. złożył do protokołu oświadczenie o cofnięciu zażaleń na postanowienie z dnia 17 grudnia 2014 r., wniesionych przez: N. S., J. J., A. J., A. P. i J. P.

Zgodnie z art. 60 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. strona może cofnąć zażalenie. Cofnięcie zażalenia wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie zażalenia za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W ocenie Sądu, w sprawie nie ma podstaw, aby uznać cofnięcie zażalenia za niedopuszczalne. Zaistniała zatem podstawa do umorzenia postępowania zażaleniowego dotyczącego zażaleń N. S., J. J., A. J., A. P. i J. P., określona w art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 195 § 3 i art. 197 § 2 p.p.s.a.

Jedynie na marginesie wyjaśnić należy, że nawet gdyby nie cofnięto ww. zażaleń, postępowanie zażaleniowe ich dotyczące również podlegałoby umorzeniu. Zgodnie z art. 61 § 6 p.p.s.a., w brzmieniu obowiązującym w dacie wydania wyroku w niniejszej sprawie, wstrzymanie wykonania aktu lub czynności upada w razie wydania przez sąd orzeczenia kończącego postępowanie w pierwszej instancji. Z chwilą wydania wyroku z dnia 17 kwietnia 2015 r. postępowanie wszczęte na skutek zażaleń skarżących na postanowienie z dnia 17 grudnia 2014 r. o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu stałoby się zatem bezprzedmiotowe w rozumieniu art. 161 § 1 pkt 3 w związku z art. 61 § 6 p.p.s.a. Z uwagi jednak na fakt, że cofnięcie ww. zażaleń nastąpiło przed wydaniem orzeczenia kończącego postępowanie w pierwszej instancji, pierwszeństwo miała przesłanka umorzenia postępowania w związku z cofnięciem zażaleń.

Jak stanowi art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma cofniętego. Strony, które cofnęły wniesione zażalenia, uiściły wpis sądowy od zażaleń. W związku z cofnięciem zażaleń Sąd postanowił o zwrocie N. S., J. J. i A. J. oraz A. P. i J. P. uiszczonych z tego tytułu kwot.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 195 § 3 w związku z art. 161 § 1 pkt 1 i 3 oraz art. 197 § 2 p.p.s.a. orzekł jak w pkt 1 sentencji. O zwrocie wpisów postanowiono w pkt 2, 3 i 4 sentencji w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.