Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1920878

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 lipca 2012 r.
VII SA/Wa 2000/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Tomaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. G. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) lipca 2011 r., znak: (...) w przedmiocie: stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie adwokatowi M. J. W. kwotę 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych), podwyższoną o stawkę 23% podatku od towaru i usług tj. kwotę 27, 60 (dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy) złotych, łącznie kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 22 grudnia 2011 r. referendarz sądowy przyznał K. G. prawo pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Pismem z dnia 10 stycznia 2012 r. Okręgowa Rada Adwokacka poinformowała Sąd o wyznaczeniu dla skarżącego pełnomocnika.

Wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2012 r., sygn. akt VII SA/Wa 2000/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę K. G. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) lipca 2011 r., znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji. W wyroku Sąd przyznał pełnomocnikowi z urzędu wynagrodzenie tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Pismem z dnia 12 lipca 2012 r. (data stempla pocztowego) pełnomocnik skarżącego poinformował Sąd o sporządzeniu opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od ww. wyroku wnosząc jednocześnie o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej. O sporządzeniu opinii powiadomiono skarżącego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Na podstawie art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270), dalej p.p.s.a., wyznaczony adwokat ma prawo do wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych wydatków.

Stawki wynagrodzenia i zasady ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej adwokata uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.).

W niniejszej sprawie pomoc prawna z urzędu sprowadza się do zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, która polegała na sporządzeniu przez adwokata opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wydanego przez Sąd w dniu 24 kwietnia 2012 r. wyroku.

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej przysługuje 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1. Stawka minimalna w tego typu sprawach wynosi zgodnie z pkt 1 - 240 złotych.

W konsekwencji w niniejszej sprawie adwokatowi należy się wynagrodzenie w wysokości 120,00 złotych z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz kwota 27,60 złotych stanowiącą 23% podatku od towarów i usług - łącznie kwota 147,60 złotych.

Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 250 ww. ustawy oraz § 18 ust. 1 pk2 lit. b ww. rozporządzenia orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.