Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1994240

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 października 2015 r.
VII SA/Wa 1940/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Tomaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) czerwca 2015 r., znak: (...) w przedmiocie ustalenia wysokości kosztów powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

A. K. wniosła w dniu 3 sierpnia 2015 r. (data stempla urzędu pocztowego) skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) czerwca 2015 r., znak: (...).

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału VII z dnia 16 września 2015 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł. Wezwanie z pouczeniem o sposobie jego wykonania oraz konsekwencjach niewykonania skarżąca odebrała dnia 24 września 2015 r., zatem termin do uiszczenia wpisu upływał z dniem 1 października 2015 r.

Jak wynika z informacji uzyskanej z Oddziału Finansowo-Budżetowego, do dnia 12 października 2015 r. skarżąca nie uiściła wpisu.

Stosownie do dyspozycji art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej: p.p.s.a.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Wobec nieuiszczenia przez stronę skarżącą wpisu sądowego pomimo dokonania wezwania, skargę należało odrzucić.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.