Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894654

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 marca 2011 r.
VII SA/Wa 1936/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosława Kowalska (spr.).

Sędziowie WSA: Elżbieta Zielińska-Śpiewak, Bogusław Cieśla.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 marca 2011 r. sprawy ze skargi P. M. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) sierpnia 2010 r. znak (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.