Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897484

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 maja 2011 r.
VII SA/Wa 1933/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Miron.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. na pisma Szefa Służby Cywilnej z dnia (...) marca 2001 r. znak (...) i z (...) stycznia 2002 r. znak (...) w przedmiocie konkursu na stanowisko dyrektora Biura Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 112 w zw. z art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) postanawia: zobowiązać Szefa Służby Cywilnej do nadesłania kompletnych akt administracyjnych związanych z ww. skargą, dotyczących konkursu nr (...) i (...) - w terminie 7 dni, pod rygorem wymierzenia (w trybie art. 112 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 ww. ustawy w razie uchylenia się organu od zastosowania się do niniejszego postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.