VII SA/Wa 1931/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3177174

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2021 r. VII SA/Wa 1931/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Artur Kuś.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.K. i M.B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) sierpnia 2020 r. znak (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania postanawia:

I. odrzucić skargę A.K.,

II. odrzucić skargę M.B.

Uzasadnienie faktyczne

A.K. i M.B. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z (...) sierpnia 2020 r. znak (...), wydane w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z 30 października 2020 r. wezwano skarżącą A.K. do usunięcia braku formalnego skargi, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi, poprzez wskazanie numeru PESEL oraz podpisanie skargi lub nadesłanie skargi własnoręcznie podpisanej. Zarządzeniem z tego samego dnia wezwano również skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z 30 października 2020 r. wezwano skarżącego M.B. do uzupełnienia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi, poprzez wskazanie numeru PESEL, określenie interesu prawnego oraz podpisanie skargi lub nadesłanie skargi własnoręcznie podpisanej.

Wezwanie do uzupełnienia braków skargi zostało doręczone skarżącej w dniu 10 grudnia 2020 r. W tym samym dniu zostało doręczone wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi skarżącemu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga składana do wojewódzkiego sądu administracyjnego powinna spełniać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., wymogi formalne, a także odpowiadać wymogom dotyczącym opłaty sądowej.

Niezachowanie wymogów formalnych skargi skutkuje, zgodnie z art. 49 § 1 p.p.s.a., wezwaniem skarżącego przez Sąd do usunięcia jej braków w wyznaczonym terminie. W razie ich nieuzupełnienia, bądź uzupełnienia po upływie wyznaczonego terminu, Sąd odrzuca skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

W myśl art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, do jakich należy skarga, pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Po sprawdzeniu w dokumentach księgowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczących opłat sądowych ustalono, że nie wpłynęła opłata tytułem uiszczenia należnego wpisu sądowego od skargi A. K. Ponadto każdy ze skarżących nie uzupełnił braków formalnych skargi, do uzupełnienia których został wezwany. Siedmiodniowy termin do uzupełnienia braków skargi każdego ze skarżących upłynął bezskutecznie 17 grudnia 2021 r.

W tych warunkach, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawoe na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w punkcie I sentencji. O odrzuceniu skargi M.B. postanowiono na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.