Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1975449

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 września 2015 r.
VII SA/Wa 1919/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Zielińska-Śpiewak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) Sp. z o.o. z siedzibą w (...) na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) lipca 2015 r. znak (...) w przedmiocie umorzenia postępowania nieważnościowego postanawia

I.

umorzyć postępowanie sądowe

II.

zwrócić z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz (...) Sp. z o.o. z siedzibą w (...) reprezentowanej przez r.pr. A.L. kwotę 200 zł (dwieście złotych) tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi

Uzasadnienie faktyczne

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga (...) Sp. z o.o. z siedzibą w (...) reprezentowanej przez pełnomocnika profesjonalnego na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) lipca 2015 r. znak (...) w przedmiocie umorzenia postępowania nieważnościowego.

W piśmie z dnia 3 września 2015 r. (data nadania w Urzędzie Pocztowym), strona skarżąca reprezentowana przez pełnomocnika profesjonalnego cofnęła skargę.

Zgodnie z dyspozycją art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) - skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Stosownie zaś do art. 161 § 1 pkt 1 ww. ustawy Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

Ponieważ cofnięcie skargi w niniejszej sprawie nie zmierza do obejścia prawa, ani nie spowoduje utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.

O zwrocie wpisu na rzecz strony skarżącej Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 cytowanej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.