Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2876163

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2013 r.
VII SA/Wa 1911/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mariola Kowalska.

Sędziowie WSA: Mirosława Kowalska, Ewa Machlejd (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2013 r. sprawy ze skargi S. M. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) lipca 2013 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.