Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897839

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 maja 2011 r.
VII SA/Wa 1910/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Daria Gawlak-Nowakowska.

Sędziowie WSA: Agnieszka Wilczewska-Rzepecka (spr.), Mirosława Kowalska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 maja 2011 r. sprawy ze skargi Szkoły (...) w W. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) lipca 2010 r. nr (...) w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów dotyczących postępowania egzekucyjnego skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.