Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2598502

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 listopada 2017 r.
VII SA/Wa 191/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Karolina Kisielewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. W., A. D., A. K., E. L. i Ł. W. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia (...) grudnia 2016 r. znak: (...) w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków postanawia: - zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie

Uzasadnienie faktyczne

M. W., A. D., A. K., E. L. i Ł. W. w dniu 5 stycznia 2017 r. (data stempla pocztowego) wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia (...) grudnia 2016 r. nr (...). Zaskarżoną decyzją organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję (...) Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z (...) września 2016 r. (nr (...)) o wpisaniu do rejestru zabytków Miejsce Walki Stoczonej (...) września 1831 r. (nieruchomości nr (...) w obr. (...) w rejonie (...).

Jak wynika z akt postępowania administracyjnego, jedną ze stron postępowania zakończonego zaskarżoną decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego była A. D., współwłaściciel działki o nr ew. (...) w obr (...).

W piśmie z dnia 4 października 2017 r. skierowano do A. D. zawiadomienie o rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w dniu 27 listopada 2017 r. Przesyła pocztowa została zwrócona do Sądu z adnotacją doręczyciela "adresat zmarł".

Jak wynika z odpisu skróconego aktu zgonu (...) (w aktach sprawy), A. D. zmarła 3 czerwca 2017 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), sąd zawiesza postępowanie z urzędu m.in. w razie śmierci strony, z zastrzeżeniem § 3. Ten przepis stanowi, że nie zawiesza się postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego. W rozpoznawanej sprawie nie ma podstaw do zastosowania tego przepisu.

Zgodnie z art. 12 ustawy, przez stronę postępowania rozumie się również uczestnika postępowania, a więc osobę, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego (art. 33 § 1 ustawy).

Z powyższego wynika, że z uwagi na śmierć A. D. (uczestnika postępowania) Sąd był zobowiązany do zawieszenia postępowania sądowego w niniejszej sprawie, do dnia zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłej albo od dnia ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku (art. 128 § 1 pkt 1 ustawy).

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 powołanej ustawy, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.