Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2899799

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 lipca 2011 r.
VII SA/Wa 1861/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Daria Gawlak-Nowakowska.

Sędziowie WSA: Jolanta Augustyniak-Pęczkowska, Krystyna Tomaszewska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lipca 2011 r. sprawy ze skargi L.W. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) znak (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.