VII SA/Wa 1850/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2599386

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 września 2017 r. VII SA/Wa 1850/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mariola Kowalska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 września 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu (...) w (...) od decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowalnego z dnia (...) czerwca 2017 r. znak: (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odrzucić sprzeciw

Uzasadnienie faktyczne

(...). w (...) w dniu 28 lipca 2017 r. wniosła do tutejszego Sądu skargę na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowalnego z dnia (...) czerwca 2017 r. znak: (...), wydaną na podstawie art. 138 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm., dalej k.p.a.), którą uchylono decyzję Wojewody (...) z dnia (...) marca 2017 r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Główny Inspektor Nadzoru Budowalnego w odpowiedzi wniósł o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 64a ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej p.p.s.a.) od decyzji, o którym mowa w art. 138 § 2 k.p.a. skarga nie przysługuje, jednakże strona niezadowolona z treści decyzji może wnieść od niej sprzeciw. Sprzeciw od decyzji wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia skarżącemu decyzji (art. 64c § 1 p.p.s.a.). Instytucja sprzeciwu od decyzji została wprowadzona do porządku prawnego 1 czerwca 2017 r. na mocy art. 9 pkt 7 ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935, dalej również "ustawa nowelizująca") i w zw. z art. 17 ust. 1a contrario ustawy nowelizującej, ma zastosowanie do postępowań przed sądami administracyjnymi wszczętych po 1 czerwca 2017 r.

Stosownie do treści art. 64b § 1 p.p.s.a. do sprzeciwu od decyzji stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, o ile ustawa nie stanowi inaczej. W myśl zaś art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę wniesioną po terminie do jej wniesienia postanowieniem, które może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Odnosząc powołane przepisy do okoliczności niniejszej sprawy Sąd uznał, że od decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowalnego z dnia (...) czerwca 2017 r. znak: (...), będącej przedmiotem kontroli sądowoadministracyjnej, przysługiwał sprzeciw, o którym mowa w Dziale III Rozdziale 3a aktualnie obowiązującej ustawy p.p.s.a., a nie jak błędnie pouczył organ - skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Oznacza to jednocześnie, że sprzeciw powinien zostać złożony w terminie czternastu dni od dnia doręczenia stronie decyzji wydanej na podstawie art. 138 § 2 k.p.a.

Z akt sprawy wynika, że kwestionowana decyzja została doręczona (...) w (...) w dniu 29 czerwca 2017 r., stąd termin do wniesienia sprzeciwu, upływał w dniu 14 lipca 2017 r. Tymczasem (...). w (...) wniosła dopiero w dniu 28 lipca 2017 r. - jak w nagłówku wskazano - skargę na powyższą decyzję. Uznając, że powyższa skarga stanowi sprzeciw od decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowalnego stwierdzić należało, że został on wniesiony z uchybieniem terminu, o którym mowa w art. 64c § 1 p.p.s.a.

Natomiast błędne pouczenie organu o przysługującym środku zaskarżenia (skarga) i terminie do jego wniesienia (30 dni) pozostawało bez wpływu na bieg terminu do wniesienia sprzeciwu od decyzji.

Biorąc pod uwagę powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że niniejszy sprzeciw został wniesiony po upływie terminu do jego wniesienia, a w konsekwencji podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. w zw. z art. 64b § 1 i art. 64c § 1 cytowanej ustawy, o czym orzeczono w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.