Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 989331

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 lutego 2009 r.
VII SA/Wa 1849/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Miron.

Sędziowie: NSA Halina Kuśmirek, Asesor WSA Paweł Groński (spr.),

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 lutego 2009 r. sprawy ze skargi E. W. na niewykonanie wyroku z dnia 7 lutego 2008 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1281/07 skargę oddala.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.