Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2229033

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 r.
VII SA/Wa 1812/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w W na postanowienie M. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2015 r., nr (...) w przedmiocie nałożenia określonych obowiązków postanawia:

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić skarżącej Wspólnocie Mieszkaniowej (...) w W. kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 8 września 2015 r. wezwano r.pr. T. K., który w dniu 8 lipca 2015 r. złożył w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w W. skargę na postanowienie M. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2015 r., nr (...), do usunięcia braków formalnych skargi w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi, przez złożenie dokumentu wykazującego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej - poświadczonej za zgodność z oryginałem uchwały o powołaniu zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w W.

Powyższe wezwanie doręczono pełnomocnikowi w dniu 7 stycznia 2016 r.

W odpowiedzi na ww. wezwanie pełnomocnik strony skarżącej przy piśmie z dnia 13 stycznia 2016 r. nadesłał niepoświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej (...) z dnia (...) kwietnia 2014 r. w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.

Uzasadnienie prawne

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 28 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), dalej: "p.p.s.a.", osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu. Z powyższego przepisu wynika, że w sytuacji, gdy stroną postępowania sądowoadministracyjnego jest podmiot niebędący osobą fizyczną, czynności procesowych dokonuje w jego imieniu upoważniony do działania organ lub osoby, które są uprawnione do działania w jego imieniu. Z kolei z art. 29 tej ustawy wynika obowiązek wykazania przez działające w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych mających zdolność sądową organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu, że mają prawo do działania za stronę skarżącą. Przepis nakazuje, aby wykazanie, udowodnienie umocowania miało formę dokumentu złożonego lub okazanego sądowi przy pierwszej czynności w postępowaniu. Tak więc w wypadku złożenia skargi do sądu administracyjnego przez pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej mającej zdolność sądową ma on obowiązek bez wezwania dołączyć do akt sprawy nie tylko pełnomocnictwo, stosownie do art. 37 § 1 i art. 46 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ale także dokument stwierdzający umocowanie do reprezentacji strony przez osobę, która udzieliła pełnomocnictwa - stosownie do art. 29 tej ustawy. W orzecznictwie przyjmuje się, że dokument stwierdzający umocowanie do reprezentacji strony przez osobę, która udzieliła pełnomocnictwa procesowego stanowi integralny element tego pełnomocnictwa (tak: postanowienie NSA z dnia 27 kwietnia 2007 r., II FSK 615/06, LEX nr 340187).

Natomiast zgodnie z art. 37 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie.

Zgodnie zaś z art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Do złożonej skargi w niniejszej sprawie pełnomocnik nie dołączył uchwały Wspólnoty Mieszaniowej wskazującej skład zarządu. Natomiast w odpowiedzi na uzupełnienie braków formalnych nadesłał kopię uchwały w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej z dnia (...) kwietnia 2014 r., niepoświadczona za zgodność z oryginałem Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. oraz - w zakresie zwrotu wpisu - na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.