Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1975446

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 września 2015 r.
VII SA/Wa 1793/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Zielińska-Śpiewak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) maja 2015 r., znak: (...) w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 8 lipca 2015 r.r. (data nadania w urzędzie pocztowym) K. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) maja 2015 r., znak: (...).

Następnie w piśmie z dnia 31 lipca 2015 r. (data stempla Biura Podawczego Sądu) oświadczył, że cofa skargę.

Z akt administracyjnych wynika, że decyzja organu drugiej instancji została doręczona skarżącemu w dniu 27 maja 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W niniejszej sprawie decyzję organu drugiej instancji doręczono skarżącemu 27 maja 2015 r., zatem termin do wniesienia skargi upływał z dniem 26 czerwca 2015 r. Skarżący zaś nadał skargę w dniu 8 lipca 2015 r.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Art. 58 § 3 stanowi, iż sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Ponieważ skarga nie została wniesiona w terminie, pismo o cofnięciu skargi nie mogło zostać uwzględnione, cofnąć można bowiem jedynie skargę skutecznie wniesioną.

Z tych też przyczyn Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.