VII SA/Wa 1785/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3101066

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 września 2018 r. VII SA/Wa 1785/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Karolina Kisielewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 13 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia (...) maja 2018 r. znak: (...) w przedmiocie naruszenia przepisów rozporządzenia postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

(...) sp. z o.o. z siedzibą w W. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z (...) maja 2018 r. znak: (...) w przedmiocie naruszenia przez przewoźnika lotniczego art. 7 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 261/2014. Ponieważ skarga nie została opłacona, Spółka zarządzeniem z 6 sierpnia 2018 r. została wezwała do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Z akt sprawy wynika, że odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego został doręczony pełnomocnikowi strony skarżącej 13 sierpnia 2018 r. i do 28 sierpnia 2018 r. wpis od skargi nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Ponieważ (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. w terminie określonym w wezwaniu, który upłynął w dniu 20 sierpnia 2018 r. nie uiściła wpisu sądowego, wniesiona skarga nie może być rozpoznawana i podlega odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 powołanej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.