Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2876716

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 stycznia 2012 r.
VII SA/Wa 1784/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Tomaszewska.

Sędziowie WSA: Daria Gawlak-Nowakowska (spr.), Mirosława Pindelska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 stycznia 2012 r. sprawy ze skargi I.C. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) czerwca 2011 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania skargę oddala.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.