Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802752

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 listopada 2017 r.
VII SA/Wa 1640/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr.).

Sędziowie WSA: Mirosława Kowalska, Grzegorz Rudnicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2017 r. sprawy ze skargi (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...) na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.