Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1920871

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 lipca 2012 r.
VII SA/Wa 1609/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosława Kowalska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B.P. i W.P. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2011 r. znak (...) w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji postanawia: odmówić wstrzymania wykonania decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.W. z dnia (...) marca 2004 r. nr (...).

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2011 r. nr (...), odmawiające wstrzymania wykonania decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.W. z dnia (...) marca 2004 r. nr (...), nakazującej B. i W.P. dokonanie całkowitej rozbiórki murowanego parterowego budynku produkcyjnego o długości 7,76 m i szerokości zmiennej 6,20 m - 8,30 m, z dachem płaskim, na nieruchomości przy ul. (...) w W., wybudowanego bez pozwolenia na budowę, usytuowanego ścianą tylną w granicy nieruchomości sąsiedniej.

W skardze został zawarty wniosek o wstrzymanie wykonania ww. decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.W. nakazującej rozbiórkę budynku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a. - po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

Wstrzymanie wykonania decyzji wydanych w innym postępowaniu prowadzonym w granicach tej samej sprawy na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a. może nastąpić, jeżeli skarżący złoży wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego do sądu rozstrzygnięcia i są podstawy do wstrzymania jego wykonania (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2005 r., sygn. akt II OZ 1227/05).

Zawarty w skardze wniosek o wstrzymanie wykonania nie dotyczył zaskarżonego postanowienia. Ponieważ skarżący objęli swym wnioskiem wyłącznie decyzję nakazującą rozbiórkę, przedmiotowy wniosek nie mógł zostać uwzględniony.

Z tych przyczyn, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.