Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1931877

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 lipca 2010 r.
VII SA/Wa 1578/09

UZASADNIENIE

Sentencja

Maciej Majewski referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. J. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi M. J. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) lipca 2009 r. znak (...) w przedmiocie przekazania wniosku zgodnie z właściwością postanawia: przyznać skarżącemu M. J. prawo pomocy poprzez ustanowienie radcy prawnego.

Uzasadnienie faktyczne

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynął na formularzu PPF wniosek M. J. o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego.

Z treści wniosku złożonego na urzędowym formularzu wynika, iż skarżący prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, posiada mieszkanie o powierzchni 105 m2, jest ponadto współwłaścicielem w 1/3 działki o pow. 15 ar i 30 m2. Utrzymuje się z renty inwalidzkiej w wysokości 666,24 zł miesięcznie. Posiada do spłaty dwa kredyty, których miesięczne raty wynoszą 283 zł i 70 zł. Kwota jaką dysponuje po opłaceniu miesięcznych kosztów to około 200 zł.

W tym stanie rzeczy stwierdzono, co następuje.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Przez pojęcie uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny należy natomiast rozumieć zachwianie sytuacji materialnej i finansowej strony w taki sposób, iż nie jest ona w stanie zapewnić sobie minimum warunków socjalnych.

Biorąc pod uwagę sytuację finansową skarżącego przedstawioną w złożonym wniosku uznać należy, iż zachodzą przesłanki do uwzględnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. Skarżący z uzyskiwanych dochodów nie jest w stanie opłacić zawodowego pełnomocnika bez uszczerbku w utrzymaniu koniecznym.

W związku z powyższym orzeczono, jak w sentencji postanowienia, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.