Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1549104

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 listopada 2013 r.
VII SA/Wa 1573/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Augustyniak-Pęczkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej A od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2013 r., sygn. akt VII SA/Wa 1573/12 w sprawie ze skargi B na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2012 r., nr (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku przedłożenia projektu budowlanego zamiennego postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 31 stycznia 2013 r., sygn. akt VII SA/Wa 1573/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji, stwierdził, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu oraz przyznał stosowne koszty dla pełnomocnika z urzędu skarżącej.

W dniu 14 czerwca 2013 r. do Sądu wpłynął wniosek uczestnika postępowania J. O., reprezentowanego przez pełnomocnika z urzędu adwokata M. K., o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Wraz ze skargą kasacyjną od ww. wyroku jednocześnie wniesiono o częściowe zwolnienie skarżącego kasacyjne od kosztów sądowych - odpłaty od skargi kasacyjnej.

Postanowieniem z dnia 26 czerwca 2013 r. przywrócono J. O. termin do wniesienia skargi kasacyjnej.

Zarządzeniem z dnia 26 czerwca 2013 r. wezwano pełnomocnika skarżącego kasacyjnie do podpisania wniosku o przyznanie prawa pomocy (PPF) lub do nadesłania nowego formularza wniosku, z uwagi na nadesłanie formularza, na którym wnioskodawca nie złożył podpisu. Wezwanie to doręczono pełnomocnikowi J. O. w dniu 10 lipca 2013 r.

W dniu 12 lipca 2013 r. do Sądu wpłynęło pismo ww. pełnomocnika o cofnięciu skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 31 stycznia 2013 r.

Zarządzeniem z dnia 2 sierpnia 2013 r. pozostawiono bez rozpoznania wniosek J. O. o przyznanie prawa pomocy.

Zarządzeniem z dnia 3 września 2013 r. wezwano J. O. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej, w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia. Wezwanie doręczono pełnomocnikowi w dniu 10 września 2013 r., zatem siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej upłynął z dniem 17 września 2013 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Zgodnie zaś z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie skarżący kasacyjnie nie uiścił w zakreślonym terminie wpisu sądowego od skargi kasacyjnej pomimo wezwania sądu, toteż stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. w związku z art. 178 p.p.s.a. skargę kasacyjną J. O. należało odrzucić.

Stwierdzić należy, iż bez znaczenia dla powyższego było oświadczenie o cofnięciu skargi kasacyjnej, zawarte w piśmie z dnia 9 lipca 2013 r.

Art. 60 p.p.s.a., dopuszczający cofnięcie skargi, ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu kasacyjnym, co oznacza, iż strona może cofnąć skargę kasacyjną, a sąd jest tym wnioskiem związany. Podobnie jednak, jak w przypadku skargi, cofnąć można wyłącznie skargę kasacyjną skutecznie wniesioną, a więc wolną od braków formalnych i fiskalnych. Nieuzupełnienie braków, a więc także i nieuiszczenie należnego wpisu, skutkować musi odrzuceniem skargi kasacyjnej, a nie umorzeniem postępowania z powodu jej cofnięcia.

Z uwagi na powyższe, mając na względzie art. 220 § 3 p.p.s.a. w związku z art. 178 p.p.s.a., Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.