Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2556802

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 r.
VII SA/Wa 154/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Włodzimierz Kowalczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia B. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 marca 2018 r. o odrzuceniu skargi sprawy ze skargi B. P. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) października 2017 r. nr (...) w przedmiocie wstrzymania prowadzenia robót budowlanych i nałożenia obowiązku dostarczenia określonych dokumentów postanawia: uchylić postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 marca 2018 r. o odrzuceniu skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 14 grudnia 2017 r. skarżąca wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Warszawie skargę na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) października 2017 r., nr (...) w przedmiocie wstrzymania prowadzenia robót budowlanych i nałożenia obowiązku dostarczenia określonych dokumentów.

Postanowieniem z dnia 28 marca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, działając na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 64b § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.,) odrzucił skargę z uwagi na to, że skarżąca nie uiściła wpisu sądowego (do którego została wezwana zarządzeniem z dnia 31 stycznia 2018 r.).

Na postanowienie o odrzuceniu skargi skarżąca wniosła zażalenie, wskazując, że został jej wyznaczony termin 7 - dniowy na uiszczenie wpisu, a nie dwumiesięczny zgodnie z art. 220 § 2 p.p.s.a., gdyż mieszka w Austrii.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Na postawie art. 195 § 2 p.p.s.a. jeżeli zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście uzasadnione, wojewódzki sąd administracyjny, który wydał zaskarżone postanowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyłając akt Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby rozpoznać sprawę na nowo.

Według wskazanego powyżej przepisu art. 195 § 2 p.p.s.a., uchylenie zaskarżonego postanowienia przez sąd, który je wydał, jest możliwe wtedy, gdy zażalenie jest "oczywiście uzasadnione". Tak określona podstawa uchylenia wskazuje, że mogą być nią objęte zarówno przyczyny formalne, które zadecydowały o wydaniu zaskarżonego postanowienia, jak i względy merytoryczne. W każdym wypadku istotne jest to, by zasadność zażalenia była "oczywista", to znaczy niewzbudzająca wątpliwości i zauważalna bez potrzeby dokonywania głębszej analizy zaskarżonego postanowienia.

W świetle poczynionych w sprawie ustaleń zażalenie jest oczywiście uzasadnione, bowiem z uwagi na miejsce zamieszkania (Austria) skarżąca powinna być wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w terminie dwóch miesięcy, a nie siedmiu dni.

W związku z powyższym Sąd uznał, że wyznaczenie skarżącej niewłaściwego terminu na uiszczenie wpisu stanowi podstawę do uchylenia zaskarżonego postanowienia o odrzuceniu skargi w trybie autokontroli, o której mowa w art. 195 § 2 p.p.s.a.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w postanowieniu, na podstawie art. 195 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.