Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1975438

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 września 2015 r.
VII SA/Wa 1535/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mariola Kowalska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 11 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. R. i W. R. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) maja 2015 r. nr (...) w przedmiocie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z dyspozycją art. 220 § 1 p.p.s.a. - ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 658 z późn. zm.), sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (§ 3 cytowanego przepisu).

Natomiast zgodnie z treścią art. 47 § 1 p.p.s.a. każde pismo strony powinno zawierać odpisy, a w przypadku wymienienia w piśmie załączników, także odpisy załączników. Jest to konieczne dla doręczenia ich uczestnikom postępowania. Stosownie do dyspozycji art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi oraz gdy pomimo wezwania nie został uiszczony wpis sądowy.

W niniejszej sprawie, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 22 lipca 2015 r. skarżący - T. R. i W. R. zostali wezwani do solidarnego uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez złożenie odpisu skargi oraz poprzez uiszczenie wpisu sądowego od skargi w wysokości 500 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Przesyłki zawierające ww. zarządzenie zostały doręczone skarżącym w dniu 27 lipca 2015 r.

Z informacji Oddziału Finansowo-Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015 r. wynika, że do dnia 27 sierpnia 2015 r. w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie odnotowano wpłaty do niniejszej sprawy od ww. skarżących.

Z akt sprawy wynika, że nie uzupełniono również pozostałych braków formalnych skargi tj. nie złożono odpisu skargi dla doręczenia jej uczestnikowi postępowania.

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 powołanej wyżej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.