Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1975435

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 września 2015 r.
VII SA/Wa 1501/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. S. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2015 r., znak: (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia:

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić skarżącemu - G. S. kwotę 500 (pięćset) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący - G. S., pismem z dnia (...) czerwca 2015 r., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2015 r., znak: (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki.

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 24 lipca 2015 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie 1 odpisu skargi oraz do uiszczenie wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu niniejszego zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Przesyłka zawierająca ww. zarządzenia została doręczona skarżącemu w dniu 3 sierpnia 2015 r.

W dniu 7 sierpnia 2015 r. skarżący uiścił wpis od skargi w wysokości 500 zł, natomiast nie złożył odpisu skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a. - ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia och stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Natomiast art. 58 § 1 p.p.s.a. stanowi, że Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Jak wynika z akt sprawy, skarżący otrzymał w dniu 3 sierpnia 2015 r. wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi, jednakże w zakreślonym 7 dniowym terminie tj. do 10 sierpnia 2015 r., nie wykonał zarządzenia Przewodniczącego Wydziału tj. nie złożył odpisu skargi.

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił o odrzuceniu skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. O zwrocie uiszczonego wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.