Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2139066

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 października 2016 r.
VII SA/Wa 1472/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Maciej Majewski po rozpoznaniu w dniu 24 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku L. W. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi L. W. i P. W. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia (...) kwietnia 2016 r. znak: (...) w przedmiocie zezwolenie na wykonywanie określonych robót budowlanych postanawia: przyznać L. W. prawo pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca L. W. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na formularzu PPF wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

W nadesłanym wniosku na formularzu PPF wskazała, że prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z synem P. W. Utrzymują się z emerytury L. W. w wys. 1 353,42 zł, oraz zasiłku stałego z ZUS P. W. w wysokości 604 zł. We wniosku wskazała, że jej rodzina osiąga bardzo niskie dochody. P. W. jest osobą niepełnosprawną (stopień niepełnosprawności umiarkowany). Po opłaceniu bieżących stałych wydatków (leki czynsz media, podatki, żywność) wnioskodawczyni i jej synowi-jak wskazano-praktycznie nie pozostają żadne środki. Posiada nieruchomość we współwłasności - dom o pow. 500 m2 po 1/8, mieszkanie o pow. 41 m2 oraz działkę o pow. 50 arów we współwłasności po 1/8. Wskazała następujące wydatki 466 zł czynsz, gaz 50 zł, światło 50 zł, śmieci 20 zł, leki i wizyty lekarski ok. 300 zł, żywność około 700 zł, telefon 20-80 zł.

Do wniosku dołączono kserokopię dokumentu PIT wnioskodawczyni, wydruk polecenia przelewu emerytury.

Uzasadnienie prawne

W niniejszej sprawie zważono, co następuje.

Przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) zwanej dalej p.p.s.a. przewidują możliwość przyznania stronom postępowania prawa pomocy. Prawo pomocy może być przyznane stronie w zakresie całkowitym (art. 245 § 2 p.p.s.a.) lub częściowym (art. 245 § 3 p.p.s.a.), przy czym jego przyznanie uzależnione jest od spełnienia przez stronę ustawowo przewidzianych przesłanek. Żądanie przyznania prawa pomocy poprzez ustanowienie pełnomocnika z urzędu jest wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku w utrzymaniu koniecznym własnym i rodziny.

Przyjętą regułą jest, iż obowiązkiem stron jest ponoszenie kosztów związanych z udziałem w postępowaniu. Tylko w wyjątkowych przypadkach może być przyznane na wniosek strony prawo pomocy polegające na zwolnieniu z kosztów sądowych bądź ustanowieniu pełnomocnika z urzędu. Obejmuje zatem osoby, które ze względu na niskie dochody i szczególną sytuację życiową, mimo poczynionych oszczędności w wydatkach i przy największej staranności nie mogą ponieść tych kosztów. Strona musi zatem wykazać, że jej sytuacja materialna jest na tyle trudna, że uzasadnia poczynienie odstępstwa od tej generalnej zasady.

Biorąc pod uwagę sytuację majątkową wnioskodawczyni uznać należy, iż zasadnym jest przychylenie się do wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. Wnioskodawczyni wykazała, że nie jest w stanie ponieść tego wydatku. Utrzymuje się z synem z środków otrzymanych z emerytury i zasiłku stałego syna. Łącznie dochód w rodzinie wynosi 1 957,41 zł. Uznano, że wnioskodawczyni po opłaceniu niezbędnych życiowych (koniecznych) wydatków nie jest w stanie samodzielne ponieść kosztów sądowych bez narażenia na powstanie uszczerbku w utrzymaniu koniecznym własnym i rodziny, tym bardziej, że domowy budżet jest obciążony koniecznymi wydatkami na leki i leczenie. W tej sytuacji wniosek o przyznanie prawa pomocy uznano za zasadny.

Z powyższych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.