Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2995660

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 listopada 2018 r.
VII SA/Wa 1465/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Szymanowicz-Nowak.

Sędziowie WSA: Włodzimierz Kowalczyk (spr.), Grzegorz Rudnicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 21 listopada 2018 r. sprawy ze skargi P. G. na postanowienie Ministra Zdrowia z dnia (...) kwietnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.