Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2689833

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 lutego 2019 r.
VII SA/Wa 1456/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Kołtun-Kulik (spr.).

Sędziowie WSA: Bogusław Cieśla, Tomasz Stawecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 26 lutego 2019 r. sprawy ze skargi S.M. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) kwietnia 2018 r. (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z (...) lutego 2017 r., znak: (...), Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego ("GINB") odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z (...) listopada 2012 r., znak: (...), utrzymującego w mocy postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) ("PINB w (...)) z (...) maja 2012 r., znak: (...), którym nałożono na S. M. i K. M. grzywnę w wysokości 10.000 zł w celu przymuszenia do wykonania obowiązku wynikającego z decyzji PINB w (...) z (...) września 2008 r. określonego w tytułach wykonawczych z (...) sierpnia 2010 r.

Postanowienie GINB z (...) lutego 2017 r. zostało doręczone S.M. 21 lutego 2017 r. (odbiór przesyłki potwierdziła K. M.- żona S. M. - str. 11 akt adm.).

Pismem z 15 marca 2018 r., uzupełnionym pismem z 3 kwietnia 2018 r., S. M. wniósł o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem GINB z (...) lutego 2017 r., wraz wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia ww. środka zaskarżenia. W uzasadnieniu wniosku S. M. wskazał, że nie mógł odebrać ww. postanowienia z (...) lutego 2017 r. ponieważ w tym czasie przebywał w szpitalu. Wnioskodawca wskazał: "ze względu na stan mojego zdrowia i ciągłe leczenie szpitalne trwające do jesieni, gdzie lekarze nie rokowali przeżycia, nie dane mi było zapoznać się z tym pismem. (...)".

Postanowieniem z (...) kwietnia 2018 r., znak: Pełnomocnik skarżącego wnosi o uchylenie zaskarżonej decyzji.

, GINB - na podstawie art. 59 § 2 k.p.a. - odmówił przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpoznaie sprawy.

Organ odwoławczy wyjaśnił, że stosownie do art. 58 § 1 k.p.a., w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Zgodnie z art. 58 § 2 k.p.a., prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin.

GINB stwierdził, że S. M. wniósł prośbę o przywrócenie terminu dokonując jednocześnie czynności, której terminu uchybiono. Ponadto uprawdopodobnił, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy albowiem przedłożył kartę leczenie szpitalnego w (...) Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim. Z karty tej wynika, że przebywał w szpitalu w okresie od 21 lutego 2017 r. (tj. od dnia, w którym żona adresata odebrała postanowienie GINB z (...) lutego 2017 r.) do 11 marca 2017 r. Zdaniem organu, S. M. nie wykazał natomiast, że wniósł prośbę o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni o daty ustania przeszkody, która uniemożliwiła mu dochowanie terminu. GINB wskazał, że pismem z 10 kwietnia 2017 r. (str. 9 akt adm.) wnioskodawca zwrócił się do organu o zwrot przesłanych dokumentów. W piśmie tym, wskazał że o zwrot dokumentów prosi "w związku z odmową wszczęcia postępowania". Z powyższego wynika, że dnia 10 kwietnia 2017 r. wnioskodawca wiedział już o treści postanowienia GINB z. lutego 2017 r., oraz że stan zdrowia pozwalał mu zredagować i wysłać pismo. W związku z tym, najpóźniej w dniu 10 kwietnia 2017 r. ustała przeszkoda, która uniemożliwiała złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, a w dniu 17 kwietnia 2017 r. minął wskazany w 58 § 2 k.p.a. termin do złożenia prośby o przywrócenie terminu. W konsekwencji, jak stwierdził GINB, S. M. składając - w dniu 15 marca 2018 r. - wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie zachował 7 dniowego terminu określonego w art. 58 § 2 k.p.a.

Dalej organ odwoławczy wskazał, że w związku z odmową przywrócenia terminu, bezprzedmiotowe stało się rozpoznanie wniosku S. M. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem GINB z dnia (...) lutego 2017 r. Odmowa przywrócenia terminu załatwia nie tylko sprawę wniosku o przywrócenie terminu, ale jednocześnie potwierdza, że wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nastąpiło z uchybieniem terminu, czyli rozstrzyga również o tym co jest przedmiotem postanowienia z art. 134 k.p.a. (por. WSA w Krakowie z dnia 12 sierpnia 2016 r., sygn. akt II SA/Kr 644/16).

S. M. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na ww. postanowienie GINB z (...) kwietnia 2018 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, co oznacza, że Sąd w zakresie dokonywanej kontroli bada, czy organ administracji orzekając w sprawie nie naruszył prawa w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy. Należy dodać, że zgodnie z art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t.Dz. U. y 2018 r., poz. 1302) Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi ani powołaną podstawą prawną, z zastrzeżeniem art. 57a.

Rozpoznając sprawę niniejszą w ramach powyższych kryteriów skargę należy uznać za niezasadną.

Dokonując kontroli legalności postanowienia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z (...) kwietnia 2018 r. odmawiającego przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy Sąd stwierdził, że zaskarżone postanowienie nie narusza prawa.

Stosownie do art. 58 k.p.a. w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin.

Z akt sprawy wynika, że skarżący S. M. wniosek o przywrócenie terminu wniósł w dniu 15 marca 2018 r. (uzupełniając pismem z 3 kwietnia 2018 r.), Jednocześnie nie zostało zakwestionowane, że o wydaniu postanowienia GINB w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania z (...) lutego 2017 r., skarżący wiedział w dniu 10 kwietnia 2017 r. W piśmie z tej daty skarżący zwrócił się bowiem do organu o zwrot przesłanych dokumentów "w związku z odmową wszczęcia postępowania".

W konsekwencji, w ocenie Sądu, prawidłowo GINB uznał, że skoro ustanie przyczyny uchybienia terminowi nastąpiło w dniu 10 kwietnia 2017 r., to termin na złożenie przedmiotowego wniosku upłynął w dniu 17 kwietnia 2017 r. W tej sytuacji nadanie wniosku w placówce pocztowej w dniu 15 marca 2018 r. (prawnie po roku) nastąpiło z uchybieniem siedmiodniowego terminu przewidzianego na dokonanie tej czynności.

Tym samym, podniesione w skardze zarzuty nie mogły odnieść zamierzonego skutku, nadto Sąd nie dostrzegł takich naruszeń przepisów prawa procesowego lub materialnego, które mogłoby mieć wpływ na wynik sprawy.

Z tych przyczyn Wojewódzki Sąd Administracyjny nie uwzględnił skargi i na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.

Sprawa została rozpoznana w trybie uproszczonym na podstawie art. 119 pkt 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.