Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1920866

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 lipca 2012 r.
VII SA/Wa 1448/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Ostrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. Sp. z o.o. w W. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) kwietnia 2012 r. Nr (...) w przedmiocie nakazu przedłożenia projektu budowlanego zamiennego postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 18 czerwca 2012 r. (data stempla biura podawczego) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga (...) Sp. z o. o w W. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) kwietnia 2012 r. Nr (...) wraz z wnioskiem o jej wstrzymanie.

Zaskarżoną decyzją (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, utrzymał w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego W. z dnia (...) lutego 2011 r. Nr (...), którą nałożono na " (...) Sp. z o.o. obowiązek sporządzenia i przedłożenia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego W. w terminie czterech miesięcy czterech egzemplarzy projektu budowlanego zamiennego dla remontu, adaptacji oraz nadbudowy budynku biurowo-mieszkalnego na działce nr ew. (...) z obr. (...) przy ul. (...) w W. uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych w sposób istotnie odbiegających od zatwierdzonego w decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w W. Nr (...) z dnia (...) sierpnia 1998 r. projektu budowlanego.

Pełnomocnik strony skarżącej uzasadniając wniosek o wstrzymanie podniósł, że budynek, którego dotyczy zaskarżona decyzja liczy 7 kondygnacji (1 podziemna, 6 nadziemnych), ponad 3,700 m2 powierzchni użytkowej, był wielokrotnie przebudowywany i jest położony w ciasnej, miejskiej zabudowie, otoczony domami wielorodzinnymi i biurowcami. Podkreślił, że znaczny stopień skomplikowania sprawy oraz ilość problemów technicznych, użytkowych i organizacyjnych, z którymi przyjdzie zmierzyć się projektantowi sprawia, że termin czterech miesięcy-jaki wyznaczył organ na sporządzenie ww. projektu nie jest wystarczający, a wręcz uniemożliwia on stronie wywiązanie się z obowiązku z wyznaczonym terminie.

Pełnomocnik podał, że ze względu na skomplikowanie projektu jak i zbyt krótki termin jego sporządzenia sprawiają, że większość projektantów poproszonych przez skarżącą stronę o wycenę kosztu sporządzenia ww. projektu zamiennego albo odmówiła z uwagi na zbyt krótki termin, albo zażądała od strony ogromnych pieniędzy, przewyższających rynkową wartość prac projektowych, jakie należało wykonać.

Pełnomocnik dodał, że wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji nie sprzeciwiają się względy ochrony zdrowia lub życia ludzkiego albo też zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. Wskazał, że niewstrzymanie przez Sąd wykonania zaskarżonej decyzji przyczyni się do powstania szkody w majątku strony o wartości ok. 150.000-200.000 złotych. W ocenie strony skarżącej szkoda o tej wartości jest znaczną szkodą.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Na wstępie należy wskazać, iż wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji ma na celu ochronę strony przed negatywnymi skutkami, które może wywołać wykonanie zaskarżonego aktu lub czynności. Przyznanie stronie skarżącej ochrony tymczasowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym stanowi odstępstwo od reguły wyrażonej w art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) - zwanej dalej p.p.s.a., zgodnie z którą wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności.

Zgodnie z art. 61 § 3 p.p.s.a. sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu lub czynności, jeśli w wyniku ich wykonania zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Zaznaczyć należy, iż przesłanką wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu lub czynności może być jedynie szkoda (majątkowa, a także niemajątkowa), która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego. Uprawdopodobnienie okoliczności przemawiających za wstrzymaniem wykonania zaskarżonej decyzji spoczywa na stronie skarżącej (por. postanowienie NSA z dnia 13 grudnia 2004 r., FZ 496/2004).

W ocenie Sądu, strona skarżąca wykazała, że wykonanie przez stronę skarżącą nakazu wynikającego z zaskarżonej decyzji przed rozpoznaniem sprawy przez sąd administracyjny może narazić stronę na powstanie znacznej szkody bądź spowodować trudne do odwrócenia skutki.

Z tego też względu zdaniem Sądu zasadnym jest zastosowanie w niniejszej sprawie środka w postaci wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

W związku z powyższym, na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a.orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.