VII SA/Wa 1444/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3031787

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 września 2019 r. VII SA/Wa 1444/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Kołtun-Kulik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. D. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) kwietnia 2019 r. znak (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia postanawia:

1) odrzucić skargę;

2) zwrócić skarżącemu uiszczony wpis sądowy w kwocie (...) zł.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z (...) maja 2019 r. B. D. (dalej: "skarżący") reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z (...) kwietnia 2019 r. znak (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia.

Pismami z (...) lipca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wykonując zarządzenia Przewodniczącej Wydziału z 3 lipca 2019 r., wezwał radcę prawnego P. F. (pełnomocnika skarżącego) do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, wskazanie numeru PESEL, podpisania skargi, oraz do złożenia pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwań, pod rygorem odrzucenia skargi.

W zakreślonym terminie pełnomocnik uiścił wpis sądowy od skargi oraz nadesłał pismo z (...) lipca 2019 r. w którym wskazał numer PESEL strony skarżącej. Jednocześnie dołączył odpis skargi z dnia (...) maja 2019 r. własnoręcznie podpisany oraz uwierzytelniony odpis pełnomocnictwo podpisanego przez skarżącego "do prowadzenia we wszystkich instancjach postępowania dot. skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego." W pełnomocnictwie sprecyzowano, że obejmuje ono upoważnienie do: "1. wszystkich łączących się ze sprawą czynności pozaprocesowych, 2. wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem 3. wszelkich czynności podejmowanych w celu zabezpieczenia i egzekucji, 4. udzielenia substytucji, 5 zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania roszczenia, 6. odbioru świadczenia od strony przeciwnej, 7. odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej, 8 wskazania rachunku bankowego, na który należy przekazać świadczenie pieniężne, 9 odbioru wszelkiej korespondencji w sprawie, 10. występowania przed organami administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli."

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Stosownie do treści art. 37 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.; dalej: "p.p.s.a."), pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Brak pełnomocnictwa jest brakiem formalnym skargi, który może być uzupełniony w trybie art. 49 § 1 p.p.s.a. w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Z kolei nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie braku formalnego skargi poprzez złożenie pełnomocnictwa stanowi podstawę do jej odrzucenia (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie, pomimo prawidłowego doręczenia wezwania do uzupełnienia braku skargi w wyznaczonym terminie, z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania tej czynności, brak ten nie został uzupełniony. Pełnomocnik skarżącego nadesłał pełnomocnictwo, jednakże nie dotyczy ono reprezentowania strony w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym w przedmiotowej sprawie. Tym samym nie spełnia ono wymogu pełnomocnictwa ogólnego, o jakim mowa w art. 37 § 1 w zw. z art. 36 pkt 1 p.p.s.a., który wymaga, aby pełnomocnictwo ogólne dotyczyło prowadzenia sprawy przed sądem administracyjnym.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a., Sąd skargę odrzucił. O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.